حمایت از فروشندگان پارسیانی

حمایت از بنگاه های پشتیبان کسب و کارهای خانگی،خردوکوچک در پارسیان

دست کسانی که زمینه ایجاد اشتغال و رونق تولید را فراهم می کنند را می بوسیم

کسب و کارهای خرد و خانگی در صورتی می توانند ماندگار باشند که در قالب شبکه ها و خوشه ها ساماندهی شوند.شبکه سازی در کسب و کارهای خرد و خانگی علاوه بر آنکه به پایداری آنها کمک شایان توجهی خواهد نمــود،بـــه “برندسازی” و افزایش کیفیت و توان رقابتی محصولات و خدمات ناشی از این نـــــوع از کســــب و کـــــارهــــــا نیـــــز مــــی انجـــامـــــــد.

وب سایت تولک شاپ در راستای حمایت از کارآفرینان و تولید کنندگان خانگی پارسیان هم اکنون با ایجاد بستری مناسب جهت کسب و کار آنلاین می کوشد تا بهترین زمینه برای این قشر را فراهم آورد همکاری و حمایت قاطع خود را در این زمینه  اعلام داشته  تمامی بستر اولیه جهت راه انـدازی  را در اختیـار تولیــــد کننـدگان و فـروشنــدگان قـرار میـدهـد.

  •  

کسب و کارهای خانگی، بهترین فعالیت برای زنان

حمایت تولک در راستای کمک به توسعه کارآفرینی و اشتغال دراین نوع از کسب و کارها ارائه می شود

شامل تمامی بخش های کسب و کار های خرد و کلان خانگی

85%